eUniversity Cisco akademija eVodič eBrošura Upisi Webmail Distance Learning
BH EN

Upisi

Status studenta preddiplomskog studija na Visokoj školi "Logos centar" u Mostaru stječe se upisom u odgovarajuću godinu studija. Upis se vrši na temelju javnog natječaja.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju osobe sa završenom četverogodišnjom srednjom školom u BiH, koje su psihofizički sposobne za svladavanje nastavnog sadržaja, kao i strani državljani i osobe bez državljanstva sa završenom srednjom školom u inozemstvu, nakon izvršene nostrifikacije, odnosno ekvivalencije svjedočanstava o završenom srednjem obrazovanju u inozemstvu.

Strani državljani i osobe bez državljanstva upisuju se na Visoku školu "Logos centar" u Mostaru pod istim uvjetima kao i državljani BiH ako međunarodnim konvencijama i ugovorima nije drugačije određeno.

Postupak upisa
Postupak upisa provodi se za sve pristupnike koji su u rokovima propisanim javnim natječajem za upis studenata ispunili Zamolbu za upis korištenjem Internet obrasca ili osobno u pisanoj formi popunili Upisni list i Zamolbu za upis, predali svu potrebnu dokumentaciju i uplatili trošak upisnih materijala te (I.) prvu ratu troškova studija.

Dokumenti potrebni za upis

Dokumenti potrebni za upis na preddiplomski studij:
- Zamolba za upis (preuzima se u studentskoj službi ili na web-u Visoke škole);
- Diploma o završenoj srednjoj četverogodišnjoj školi;
- Razredne svjedodžbe od 1. do 4. razreda srednje škole;
- Nostrifikacija diplome srednje škole ako je završena izvan BiH;
- Rodni list;
- Uvjerenje o državljanstvu;
- Dvije fotografije 4 x 6;
- Dokaz o uplati upisnog materijala;
- Dokaz o uplati prve rate studija;
- Upisni list (preuzima se u studentskoj službi);
- Semestralni list (preuzima se u studentskoj službi).

Dodatni dokumenti koji su obvezni za prelaznike s drugih visokoškolskih ustanova:
- Indeks prethodnog studija;
- Original prijepis ocjena prethodnog studija (ili ovjerena preslika indeksa) te preslika diplome za studente koji su diplomirali;
- Prijepis programa prethodnog studija za studije čiji program nije javno objavljen ili se program po kojem je student pohađao nastavu i položio ispit više ne provodi.

Svi navedeni dokumenti predaju se u ovjerenoj kopiji ili originalu.

Troškovi studija

Troškovi školarine (u trajanju od 3 ili 4 godine) za akademsku godinu iznose 2.900,00 KM, odnosno 1.494,80 EUR, za I. i II. semestar plaćaju se u najviše 12 beskamatnih mjesečnih rata.

Studenti kojima troškove studiranja plaća poslodavac, dužni su prilikom upisa priložiti potvrdu ili odluku o plaćanju studija od strane poslodavca, a uplata troškova studija vrši se prema ispostavljenom računu, dinamikom u dogovoru s poslodavcem.

Upisni materijali za studijske programe (upisni list, semestralni list, prijava ze upis, indeks, prijavnice i članstvo u knjižnici) se plaćaju prilikom upisa u iznosu od 300,00 KM.

Upisni materijali za svaki upisani semestar tijekom školovanja iznosi 200,00 KM.

Troškovi studija obuhvaćaju:
- predavanja i vježbe/seminare prema unaprijed utvrđenom nastavnom planu i programu;
- kolokvije i testove za pojedine predmete prema unaprijed utvrđenom programu;
- uporabu nastavne i prezentacijske opreme (računala, video, projektori, grafoskopii sl.);
- nastavni materijal (sažetci predavanja, skripte, slajdove predavanja, zadatke za vježbu i sl.);
- uporabu računala u kabinetu informatike i ostale nastavne opreme;
- troškove upisa i vođenja administracije studenata tijekom studija;
- uporabu multimedijskog centra Visoke škole "Logos centar” u Mostaru;
- dopunsku nastavu u posebnim slučajevima, a na temelju odluke direktora.

U troškove studija ne ulaze:
- vježbenice, bilježnice i ostali slični pribor;
- komisijski ispiti;
- dopunska nastava u slučaju da za njom postoji potreba uzrokovana neopravdanim razlozima (nemar studenata, neopravdani izostanci i sl.);
- naknada štete koje je student namjerno ili zbog nemara uzrokovao;
- osiguranje od nesretnih slučajeva, osim ako nije posebno ugovoreno.

Prijelaz s drugih studija

Mogućnost prijelaza s drugih studija i drugih visokoškolskih institucija na drugu, treću ili četvrtu godinu studija

Upis na preddiplomski studij može se odobriti kandidatima s drugih studija unutar Visoke škole "Logos centar" u Mostaru ili kandidatima sa studija drugih visokoškolskih institucija iz zemlje ili iz inozemstva.

Prijelaznik s drugog studija stječe status studenta upisom na studij kojeg ustrojava, organizira i izvodi Visoka škola "Logos centar" u Mostaru, a prijelaznik može biti:
- osoba koja ima status studenta na studiju kojeg organizira ista ili druga visokoškolska institucija,
- osoba koja je izgubila status studenta na studiju kojeg organizira druga visokoškolska institucija završetkom studija, prekidom studija ili ispisom sa studija.

Visoka škola "Logos centar" u Mostaru će omogućiti prijelaznicima produžetak školovanja i neće diskriminirati studente koji prelaze s drugih visokoškolskih ustanova ili studente koji imaju diplomu iz prethodnog školovanja ili studente koji imaju položenih ispita u prethodnom školovanju po bilo kojoj osnovi (diploma stečena u nekoj od republika bivše države, diploma stečena u višoj školi, diploma stečena u školi koja je prestala s radom, politička struktura predavača itd.) u skladu s matičnim oblastima.

Postupak prijelaza

Studentima koji prelaze s drugih visokih škola, fakulteta i sveučilišta iz BiH na Logos centar priznaju se položeni ispiti iz prethodnog školovanja rješenjem Povjerenstva za priznavanje ispita ili Senata.

Priznavanje ispita vrši se na temelju uvida u priloženu dokumentaciju koja mora biti ovjerena ili originalna, a koja obuhvaća: uvjerenje o položenim ispitima s druge visokoškolske ustanove s postignutim ocjenama, originalna studenska knjižica (indeks), nastavni plan i program s druge visokoškolske ustanove, koji po potrebi može osigurati i Logos centar te druga dokumenta koja imaju značaj javne isprave a mogu poslužiti prilikom donošenja odluke o priznavanju ispita.

Logos centar, odnosno Upravni odbor, može donijeti i odluku kojom se određuje visina naknade koju student mora uplatiti za rad Povjerenstva.

Ukoliko su ispiti koji se prenesu položeni na visokoškolskoj ustanovi koja je matična iz istih znanstvenih oblasti kao i Logos centar, tada student na Logos centru može upisati narednu godinu studija u odnosu na godinu studija koja mu je priznata na toj visokoškolskoj ustanovi, bez obzira na postojanje eventualne razlike u nastavnim planovima, uz obvezu polaganja razlike predmeta.

Logos centar može organizirati polaganje razlike ispita prije redovnih ispitnih rokova kako bi olakšao studij zainteresiranim kandidatima.

Priznavanje se obavlja na temelju utvrđene činjenice da nastavni sadržaji predmeta i opseg opterećenja odgovaraju nastavnim sadržajima i opsegu opterećenja predmeta na studiju Visoke škole "Logos centar" u Mostaru kojeg prijelaznik upisuje.

U rješenju o prijelaznom upisu na studij utvrđuju se:
- naziv studija i godina studija na koju se upis odobrava;
- priznati ispiti, postignute ocjene i stečeni ECTS bodovi;
- dopunski i razlikovni ispiti, seminarski radovi i druge obveze koje je, prema studijskom programu kojeg upisuje, student obvezan položiti odnosno ispuniti;
- troškovi obveza iz prethodne točke ovog stavka koje je student prilikom upisa studija dužan podmiriti.
Rješenje o upisu dostavlja se studentu.

Prelazak s inozemne visokoškolske institucije

Studenti koji prelaze na Visoku školu "Logos centar" u Mostaru s drugih visokih škola, fakulteta, sveučilišta ili visokoškolskih ustanova iz inozemstva, dužni su provesti proceduru nostrifikacije inozemnih diploma.

Povjerenstvo priznaje studentu položene ispite iz onih nastavnih predmeta koji se po sadržaju prema svom nastavnom planu i programu preklapaju s nastavnim programima odgovarajućeg predmeta na Logos centru sa minimalno 50%.

U skladu s priznavanjem prava na školovanje, Visoka škola "Logos centar" u Mostaru neće diskriminirati studente koji prelaze sa druge visokoškolske ustanove, ili studente koji imaju diplomu iz prethodnog školovanja ili studente koji imaju položenih ispita u prethodnom školovanju, po bilo kom temelju.

Prijelaz sa stare "više stručne spreme" na preddiplomske studije

Nakon nekoliko godina, koliko je prošlo od uvođenja "Bolonje" na visokoškolske ustanove u BiH, još uvijek se postavljaju pitanja preddiplomaca i diplomaca koji su svoje studije završili u starom visokoškolskom sustavu.

Ono što dovodi u zabunu prilikom odlučivanja o nastavku formalnog obrazovanja je izjednačavanje stečenih stručnih zvanja s novim nazivljem koje je uvedeno "Bolonjom".

Potreba za cjeloživotnim učenjem nagnala je mnoge da svoj trud i vrijeme za učenje usmjeravaju u nadogradnju svog formalnog obrazovanja koje će im uz potrebna znanja i vještine u konačnici donijeti višu razinu kvalifikacije od dosadašnje, a time i različite privilegije od povećanja životnog standarda do napredovanja na radnom mjestu.

Obzirom na neusklađenost starih akademskih titula s akademskim titulama po "Bolonji", oni koji su završili višu stručnu spremu, u nedoumici su kako dalje.

Visoka škola "Logos centar" u Mostaru se svakodnevno susreće s gore opisanim pitanjima prijelaza iz raznih područja studija. Radi olakšavanja odgovora na ta i druga pitanja pokrenuli smo savjetodavnu kontakt formu na kojoj svi zainteresirani mogu dobiti informaciju o mogućnosti prijelaza sa sadašnje stučne spreme na visoku stručnu spremu.

Studenti koji imaju diplomu više škole ili studenti koji stupnjevali stečeno obrazovanje na nekom od fakulteta na području BiH i potom osnovu posjeduju odgovarajuću javnu ispravu, mogu produžiti školovanje na trećoj godini studijskih programa koji su organizirani na Visokoj školi "Logos centar" u Mostaru, ukoliko je matičnost te više škole odnosno visokoškolske ustanove u skladu sa matičnosti Visoke škole "Logos centar" u Mostaru.

Matičnost više škole odnosno visokoškolske ustanove te usklađenost sa matičnosti Visoke škole "Logos centar" u Mostaru utvrđuje komisija imenovana od strane Senata. Ukoliko komisija utvrdi podudarnost matičnosti visokoškolske ustanove na kojoj je student stekao diplomu u prethodnom školovanju sa matičnosti Visoke škole "Logos centar" u Mostaru studentu se omogućava produžetak školovanja na V. semestru matičnog studijskog programa te se na osnovu prethodnog obrazovanja studentu priznaje ulaznu razinu od 120 ECTS bodova.

Postupak procjene usklađenosti matičnosti visokoškolske ustanove u kojoj je student stekao diplomu u prethodnom školovanju s matičnosti Visoke škole "Logos centar" u Mostaru vrši komisija vrednovanjem studijskog programa visokoškolske ustanove te vrste i novopostignutih znanja i vještina studenata.

Jednom izvršeno pozitivno vrednovanje studijskog programa važi za sve naredne slučajeve.

Studenti koji su diplomu stekli na visokoškolskim ustanovama čija se matičnost djelomično podudara s matičnosti Visoke škole "Logos centar" u Mostaru mogu produžiti školovanje uz uvjet polaganja diferencijalnog programa kojim se upotpunjava matična kvalifikacijska jezgra struke.

Komisija za matičnost je dužna jednoznačno definirati sadržaj diferencijalnog programa kojeg studenti polažu paraleleno s programom nastavka školovanja.

Studenti su dužni da do stjecanja diplome prvog stupnja steknu minimalno 180 ECTS bodova, odnosno 240 ECTS bodova svladavajući program odgovarajućeg studijskog smjera iz 5. i 6., odnosno 7. i 8. semestra i svladavajući program diferencijalnog studija ukoliko je takav program određen Rješenjem o nastavku školovanja na Visokoj školi "Logos centar" u Mostaru.

Potrebna dokumentacija

Da bi Komisija mogla donijeti rješenje, studenti prijelaznici su dužni dostaviti:
- Indeks prethodnog studija;
- Original prijepis ocjena prethodnog studija (ili ovjerena preslika indeksa) te preslika diplome za studente koji su diplomirali;
- Prijepis nastavnog plana i programa prethodnog studija za studije čiji program nije javno objavljen ili se program po kojem je student pohađao nastavu i položio ispit više ne provodi.

Potrebna dokumentacija se može dostaviti preporučeno poštom ili osobno na adresu: Visoka škola "Logos centar" u Mostaru, Bišće polje bb, 88100 Mostar.