eUniversity Cisco akademija eVodič eBrošura Upisi Webmail Distance Learning
BH EN

Akti

Tijela ustanove

Tijela visoke škole su: Upravni odbor, Senat i Direktor visoke škole. Visoka škola može, po potrebi, imenovati i druga stručna tijela.

Odgovornost za poslovanje Visoke škole "Logos centar” snosi Upravni odbor. Upravni odbor ima sedam članova od kojih četiri imenuje osnivač, a ostale imenuje Senat. Senat imenuje i razrješava članove Upravnog odbora na mandat od 4 godine.

Upravni odbor

Upravni odbor obavlja poslove utvrđene zakonom i ovim statutom, a naročito:
- daje mišljenje o Statutu visoke škole te donosi opći akt o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i druge opće akte u skladu sa zakonom;
- donosi odluku o osnivanju drugih pravnih osoba u skladu sa zakonom i Statutom;
- utvrđuje planove financiranja i razvoja;
- donosi godišnji program rada visoke škole na prijedlog Senata;
- usmjerava, kontrolira i ocjenjuje rad direktora u domenu financijskog poslovanja;
- rješava pitanja odnosa s osnivačima;
- odlučuje o korištenju sredstava preko 5.000,00 KM;
- odlučuje o prigovoru zaposlenika na odluke tijela visoke škole, koja su u prvom stupnju odlučivala o pravima, obvezama i odgovornostima uposlenika iz radnog odnosa, podnosi osnivaču najmanje jednom godišnje izvještaj o poslovanju visoke škole;
- donosi plan investicija visoke škole;
- vrši i druge poslove utvrđene zakonom i ovim Pravilima i Statutom.

Senat

Senat visoke škole obavlja sljedeće poslove i zadatke:
- odlučuje o pitanjima nastavne, znanstvene, umjetničke i stručne djelatnosti;
- donosi Statut visoke škole uz prethodno pribavljeno mišljenje Upravnog odbora;
- donosi druge opće akte u skladu sa zakonom i Statutom;
- donosi nastavne planove i programe za preddiplomski studij;
- bira direktora;
- bira akademsko osoblje uz prethodno pribavljeno mišljenje Upravnog odbora;
- donosi odluke o zasnivanju i prestanku radnog odnosa s djelatnicima visoke škole;
- utvrđuje znanstveno-istraživačke projekte, određuje nositelje tih projekata i prati njihovu realizaciju;
- stvara se za intelektualno uzdizanje suradnika i mlađih znanstveno-istraživačkih radnika organiziranjem raznovrsnih oblika znanstveno-stručnog usavršavanja;
- daje prethodnu suglasnost na nastavne planove studija visoke škole;
- utvrđuje plan izdavanja udžbeničke i druge stručne literature čiji su autori nastavnici i suradnici visoke škole i omogućuju sredstva za realizaciju izdavačkog plana;
- utvrđuje prijedloge za osnivanje novih visokoškolskih i znanstvenih ustanova, centara i zavoda;
- odlučuje o zaključivanju ugovora o suradnji sa sveučilištima u Bosni i Hercegovini i inozemstvu, utvrđuje programe te suradnje i određuje nositelje ugovornih obveza;
- organizira savjetovanja iz oblasti za koje je matična visoka škole te iz oblasti razvoja visokog školstva u Bosni i Hercegovini i prezentaciji značajnih rezultata znanstveno-istraživačkog rada ostvarenog u okviru djelatnosti visoke škole.

Senat visoke škole vrši i druge zadatke utvrđene zakonom, statutom i Pravilnikom o studiranju.

Direktor

Direktor visoke škole je rukovodni organ.
Direktor za svoj rad u domenu akademskih pitanja odgovara Senatu, a u domenu poslovanja Upravnom odboru. Direktoru u obavljanju funkcije pomažu pomoćnici i generalni tajnik.
Direktor obavlja poslove utvrđene zakonom, a naročito:
- rukovodi, zastupa i predstavlja visoku školu;
- organizira i rukovodi radom visoke škole i odgovoran je za zakonitost rada;
- donosi pojedinačne akte u skladu sa zakonom i Statutom;
- predlaže tijelima visoke škole mjere za unapređenje rada;
- predlaže Upravnom odboru mjere za djelotvorno i zakonito obavljanje djelatnosti visoke škole;
- predlaže osnove planova rada i razvoja visoke škole;
- predlaže Upravnom odboru unutarnju organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta;
- izvršava odluke Upravnog odbora i drugih tijela visoke škole;
- odlučuje o korištenju sredstava do iznosa utvrđenog Statutom, a iznad tog iznosa na osnovu posebnog ovlaštenja Upravnog odbora;
- odlučuje o pravima, obvezama i odgovornostima zaposlenika iz radnog odnosa;
- podnosi Upravnom odboru izvještaj o financijskom poslovanju visoke škole;
- sudjeluje u radu Rektorske konferencije BiH;
- potpisuje isprave visoke škole i ugovore koje zaključuje visoka škola;
- uručuje nagrade i priznanja visoke škole, predlaže upravnom odboru kandidata za generalnog dužnosnika visoke škole;
- obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom visoke škole.

Direktora u slučaju njegove dulje odsutnosti ili spriječenosti da obavlja ovu funkciju zamjenjuje pomoćnik sa svim ovlastima direktora.